Házunk rendje

1. Rendezvények, színházi események alkalmával a nyitva tartás kizárólag a rendezvény résztvevői vagy a belépőjeggyel rendelkező látogatók számára módosul.

2. A Nagyteremben tartott előadások alkalmával a megnyitásig az előtérben lehet várakozni.

3. A GYIK Rendezvényház rendezvényeit, programjait - a zártkörű rendezvények kivételével - minden érdeklődő látogathatja, igénybe veheti szolgáltatásait, berendezéseit, felszerelését és más eszközeit. A belépődíjas rendezvények látogatásának előfeltétele a jegyvásárlás ill. a megjelölt összegek befizetése. Az intézmény fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a hivatalos befogadó képességét eléri a rendezvények látogatóinak a száma, akkor a házat megteltnek minősítse.

4. Az intézmény területén csak a közösségi és társas élet szabályainak megfelelő, kulturált öltözékben, tiszta ruhában lehet tartózkodni. A látogató köteles betartani a mindenkori aktuális jogszabályoknak megfelelően a higiéniás és fertőzésmegelőzési előírásokat, feltételeket. A COVID19 vírussal kapcsolatban kialakult járványügyi helyzetre tekintettel a látogató tudomásul veszi és betartja a Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott szabályokat, intézkedéseket.

5. Az épület egész területén TILOS a dohányzás és a tudatmódosító szerek használata. Dohányzásra kijelölt hely az épület udvarán található. A nem dohányzók védelmére kiadott törvény betartása mindenkire nézve kötelező.

6. Az épületbe balesetveszélyes, tűzveszélyes tárgyakat, idegen anyagokat behozni, tárolni szigorúan tilos. Az általános tűzrendészeti és balesetvédelmi előírásokat mindenkinek be kell tartani. Tilos az épületbe élő állatokat behozni (kivéve pl: Madárkiállítás).

7. Az intézményi tulajdon védelme minden látogató kötelessége. Az intézményben található eszközöket mindenki köteles rendeltetésszerűen használni, a berendezések rongálása tilos! Az okozott károkat köteles megtéríteni a rongáló.

8. Az intézmény valamennyi látogatójának közös érdeke, hogy ügyeljen az épületek kulturált környezetének megtartására és a helyiségek tisztaságára, valamint a gazdaságos és takarékos működésre (áram-, víz-, gázhasználat stb.).

9. Az intézménybe behozott, illetve a ruhatárban elhelyezett értéktárgyakért az intézmény felelősséget nem vállal.

10. Az intézmény hirdetőtábláit csak a ház vezetőjének engedélyével lehet használni.

11. Ittas egyének az intézményt nem látogathatják.

12. Felnőtt színházi jellegű előadásokra 6 éven aluli gyermek nem hozható be, az esti rendezvényeinket a 12 éven aluli gyermekek csak szülői felügyelettel látogathatják.

13. Tanfolyamokon, szakkörökön csak a csoport tagjai tartózkodhatnak.

14. Bejelentkezés, teremfoglalás kizárólag írásban történik.

15. A termekben, gyermek csoport esetén felnőtt felügyelete/jelenléte szükséges.

16. Az intézmény helyiségei és eszközei az SZMSZ mellékletét képező Terem- és eszközbérleti szabályzat alapján vehetők igénybe. Rendezvények esetén az intézmény vezetője és a fenntartó Universitas Fidelissima Kft. a terembeosztás változtatásának jogát fenntartja. A színpadot és a technikai felszereléseket használni csak a dolgozók engedélyével, és felügyeletével lehet.

17. A látogatók magatartásukkal nem zavarhatják a csoportok foglalkozásait. A csoportok, a Sopron Balett és Sopron Város Fúvószenekara foglalkozásaikkal nem zavarhatják a többi rendezvényt. A helyiségek használati ideje alatt a csoportvezetők és a bérbevevők felelősek a berendezésekért és használati tárgyakért.

18. A színpad mögötti öltözőbe (Backstage) rendezvény ideje alatt illetéktelen személyek ne léphetnek be. Az alagsori tükörterembe való átjárás tilos. Ebben az esetben, a Ház vezetőjének engedéllyel használható az alagsor hátsó bejárata.

19. Mindenki köteles saját és mások testi épségére vigyázni. Az intézményben való tartózkodás ideje alatt a gyermek csoport tagjainak testi épségéért a mindenkori csoportvezető tartozik felelősséggel (anyagi, erkölcsi), felnőtt csoport esetében mindenki saját felelősségére vehet részt a foglalkozáson.

20. A terem kulcsát a recepción, (a kollégium portáján RK), az ügyeletes személyzettől lehet átvenni, majd a foglalkozást követően kötelező azt leadni. Kulcsot egymásnak átadni TILOS. A kulccsal rendelkező munkatársak, csoportvezetők, Sopron Balett és Sopron Város Fúvószenekarának tagjai teljes anyagi és erkölcsi felelősséggel tartoznak. Kiemelten azokat a napokat, időpontokat, amikor a Ház zárva van és a munkatársak nem tartózkodnak az épületben. A kulccsal rendelkező személyek ellenőrizhető személyi riasztó kódokkal rendelkeznek.

21. A kulccsal rendelkező csoportok, Sopron Balett, Sopron Város Fúvószenekara a Ház elhagyásakor kötelesek bezárni a használt nyílászárókat, lekapcsolni a villanyokat és aktiválni a riasztót. Belépésnél kötelesek belülről is bezárni az ajtókat, ha nincs elérhető személyzet vagy a Ház zárva van.

22. Az épületből - a Bérleti megállapodáson kívül - használati eszközök kivitele, eltulajdonítása, rongálása, gondatlan kezelése tilos és büntetőjogi eljárást von maga után.

23. A látogatók észrevételeiket, panaszaikat, javaslataikat az ügyeletes munkatársnak vagy az intézmény vezetőjének adhatják elő.

24. A látogatók és helyiségbérlők a Házirendet kötelesek betartani és betartatni! A Házirend minden látogatóra és az intézmény valamennyi dolgozójára érvényes.

25. Intézményünk fenntartja a jogot, hogy a Házirendet be nem tartó egyénektől és csoportoktól az intézmény használatának, látogatásának lehetőségét megvonja, súlyosabb esetben ellenük szabálysértési eljárás kezdeményezhető.

26. Az intézmény teljes területén hagyott értékekért nem vállalunk felelősséget.27. A Ház előírásai vonatkoznak az intézmény környezetében található teraszra, gazdasági parkolóra, udvarra és játszótérre.

28. A szolgáltatási szerződésben foglalt, a Megrendelő által szervezett rendezvénnyel kapcsolatosan Szolgáltató semminemű felelősséggel nem tartozik, annak lebonyolításával, szervezésével kapcsolatosan felelősségre nem vonható, a szolgáltatási szerződésben megjelölt időszak alatt bekövetkezett bárminemű szabálytalanságokkal, szabálysértésekkel, balesetekkel, károkozással kapcsolatosan csak és kizárólagosan Megrendelő tartozik felelősséggel és kártérítési kötelezettséggel.

29. Minden egyéb tekintetében a GYIK Rendezvényház vezetője, ill. a fenntartó Universitas Fidelissima KFT. ügyvezető igazgatója dönt.